So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Danh mục sản phẩm
 • XPAC (Windows Embedded Standard 2009/WinCE 6.0 Based PAC)
 • WinPAC (Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)
 • LinPAC (Linux kernel Based PAC)
 • iPAC-8000 (MiniOS7 Based PAC)
 • μPAC (MiniOS7 Based PAC)
 • WISE PAC (Web-based PAC)
 • MPAC (Machine Automation PAC)
 • Mini-PAC (M2M Mini-PAC )
 • iPPC (Industrial Panel PC)
 • ViewPAC (PAC with Display)
 • IWS PAC (Windows CE 7.0 and InduSoft Based)
 • Smart View M2M/IoT PAC
 • DDC (Direct Digital Control)
Bộ lập trình điều khiển tự động hóa (PAC)